logo

 

 

  • heeft ten doel, ter handhaving en ondersteuning van het Protestantisme, uit haar daarvoor ter beschikking staande gelden steun te verlenen aan gemeenten van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).

 

  • heeft het beheer van het vermogen uitbesteed bij Rabobank Private Banking

 

  • kent geen andere inkomsten dan de rendementen uit het vermogen.

 

  • beziet jaarlijks de ingediende aanvragen van kerkelijke gemeenten der PKN uit de provincies Noord-Brabant en Limburg om geldelijke steun voor met name onderhoud en verbetering van onroerende “kerkelijke goederen” en besluit vervolgens welke bedragen aan welke gemeenten worden uitgekeerd.

 

  • houdt bij het vaststellen van de uit te keren bedragen in het oog dat enerzijds de rendementen uit het vermogen conform de doelstelling van de vereniging worden aangewend en anderzijds het vermogen niet zodanig wordt aangetast dat de doelstelling van de vereniging in gevaar komt.

 

  • heeft een bestuur dat geen financiële vergoeding ontvangt, behoudens een fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding voor de secretaris/penningmeester.